Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Calimero’s Nest

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ieder der ondernemingen onder de handelsnaam Calimero’s Nest ten tijde van depot van deze algemene voorwaarden betreft dat de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Calimero’s Nest.

De algemene voorwaarden van Calimero’s Nest in combinatie met de algemene voorwaarden voor kinderopvang van de MO Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn onlosmakelijk verbonden met iedere overeenkomst tot plaatsing van een kind in de opvang (verder te noemen “de plaatsingsovereenkomst”) en met het huishoudelijk reglement van de desbetreffende locatie van ‘Calimero’s Nest waar de opvang plaatsvindt.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. Ouder: degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent en bevoegd is het kind te vertegenwoordigen. Met ouder wordt in deze voorwaarden ook ouders bedoeld.

2. Kindplaats: de plek bij de betreffende locatie van Calimero’s Nest die wordt verhuurd ten behoeve van de opvang van een kind.

3. Inschrijving: de registratie van het op te vangen kind. Het kind wordt als ingeschreven beschouwd en het verzoek van de contractant tot opvang wordt in behandeling genomen nadat Calimero’s Nest van de contractant een volledig ingevuld inschrijfformulier voor het kind heeft ontvangen.

4. Plaatsingsovereenkomst: het door Calimero’s Nest en door de contractant ondertekende formulier waarmee de huur voor een kindplaats wordt vastgelegd, waarop tenminstede voor de opvang overeengekomen dagdelen en de ingangsdatum van de overeenkomst zijn vermeld.

5. Huishoudelijk reglement: de (nadere) regels en bepalingen die gelden voor de betreffende locatie van Calimero’s Nest.

6. Locatie: een vestiging van Calimero’s Nest, waarin de opvang geboden en verzorgd wordt.

7. Dag: de dag bestaat uit tussen 07.00 uur en 18.30 uur, dat wordt gehanteerd als rekeneenheid voor de bepaling van de voor dagopvang in rekening te brengen kosten.

8. Contractant: de ouder die voor de opvang een plaatsingsovereenkomst met Calimero’s Nest sluit.

9. Prijslijst: de lijst van Calimero’s Nest waarin de tarieven voor de opvang en alle kosten die daarmee verband houden zijn opgenomen.

Artikel 2 Soorten Opvang

1. Op deze Locatie kan er sprake zijn van verschillende soorten opvang. In het algemeen worden hiervoor dezelfde begrippen gehanteerd.

2. Hele dagopvang: de opvang van 0- tot 4-jarigen gedurende een hele dag, van 07.00 uur tot 18.30 uur.

Artikel 3 Plaatsing en Plaatsingsovereenkomst

1.In de plaatsingsovereenkomst dagopvang wordt het aantal dagen per week dat het kind wordt opgevangen en de ingangsdatum opgenomen.

2. De plaatsingsovereenkomst gaat in op de 1e of 16e dag van de maand. Per soort opvang en locatie kan hiervan worden afgeweken alleen ten gunste van de contractant.

3. Een plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd zoals hierna in artikel 3.5 respectievelijk 3.6 is omschreven, tenzij uitdrukkelijk een andere bepaalde tijd is overeengekomen. De plaatsingsovereenkomst eindigt automatisch, zonder dat daartoe voorafgaande opzegging noodzakelijk is, na het verstrijken van de in die overeenkomst opgenomen bepaalde tijd.

4. De plaatsingsovereenkomst voor dagopvang eindigt in ieder geval automatisch, zonder dat daartoe voorafgaande opzegging noodzakelijk is, op de 15e of op de laatste dag van de maand waarin het kind de 4-jarige leeftijd bereikt, en wel op de datum welke van die beide mogelijkheden het eerst volgt na de datum waarop het kind de 4-jarige leeftijd bereikt. Tot en met de datum van beëindiging van de plaatsingsovereenkomst is een vergoeding voor opvang verschuldigd, ook indien van de opvangmogelijkheid voor het kind geen gebruik meer wordt gemaakt.

5. De plaatsingsovereenkomst eindigt in geval van overlijden van het kind op de dag van overlijden. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit van het kind die het functioneren van het kind op de opvang kan beïnvloeden hebben de contractant en Calimero’s Nest het recht om de plaatsingsovereenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen.

6.In alle andere, niet genoemde, gevallen is voor beëindiging van de plaatsingsovereenkomst voorafgaande opzegging vereist. Opzegging van de plaatsingsovereenkomst dient schriftelijk en/of per e-mail te geschieden. Voor opzegging door de contractant geldt een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging van de plaatsingsovereenkomst kan uitsluitend tegen de 15e dag of tegen de laatste dag van de maand geschieden. De datum van ontvangst van de opzegging door Calimero’s Nest is voor de vaststelling van de opzegtermijn bepalend. Per soort opvang en locatie kan hiervan worden afgeweken alleen ten gunste van de contractant.

7.In geval van een wens van de contractant om het overeengekomen aantal dagen voor de opvang te reduceren, dient daarvoor eveneens een opzegtermijn van twee maanden te worden gehanteerd, zoals hiervoor onder artikel 3.8 opgenomen.

8.In geval van enige mutatie van het aantal dagen voor de opvang blijft de plaatsingsovereenkomst voor het overige onverminderd van kracht.

9.In geval van een wens van de contractant tot reductie van het overeengekomen aantal dagen voor opvang ontstaat een nieuwe vraag voor opvang, die als zodanig wordt behandeld. Een nieuwe combinatie van dagen is niet zonder meer mogelijk, ook niet als het een combinatie betreft die in de oude situatie al aanwezig was. Voorafgaand overleg met de verantwoordelijke voor plaatsing op de betreffende locatie van Calimero’s Nest is in dergelijke gevallen dan ook noodzakelijk.

10. Het staat Calimero’s Nest vrij om te besluiten een kind niet op te vangen, indien daarvoor naar het redelijke oordeel van Calimero’s Nest medische en/of sociale redenen aanwezig zijn. Daartoe kan ook worden besloten indien het kind speciale aandacht of zorg behoeft die niet door Calimero’s Nest geboden kan worden. Indien een kind reeds bij Calimero’s Nest is geplaatst alvorens Calimero’s Nest besluit het kind niet op te vangen, maakt Calimero’s Nest die beslissing gemotiveerd aan de ouder kenbaar.

11. Ook voor Calimero’s Nest geldt voor opzegging van de plaatsingsovereenkomst een opzegtermijn van twee maanden, zoals hiervoor onder artikel 3.8 opgenomen, behoudens in (nood)situaties waarin het hanteren van een dergelijke opzegtermijn in redelijkheid niet van Calimero’s Nest kan worden verlangd.

12. Een reeds gesloten plaatsingsovereenkomst kan door de contractant vóór de overeengekomen ingangsdatum van de opvang schriftelijk worden opgezegd.

13.In geval van opzegging door de contractant meer dan 2 maanden vóór de overeengekomen ingangsdatum van de opvang is de contractant een bedrag gelijk aan de vergoeding voor twee maanden opvang zoals vermeld in de dan geldende prijslijst aan Calimero’s Nest verschuldigd.

14.In geval van opzegging door de contractant minder dan 2 maanden voor de overeengekomen ingangsdatum van de opvang is de contractant het bedrag voor twee maanden opvang zoals in de plaatsingsovereenkomst opgenomen aan Calimero’s Nest verschuldigd.

Artikel 4 Kosten en betalingsvoorwaarden

1. De prijs voor de opvang wordt vermeld in de dan geldende prijslijst.

2. Het voor de opvang verschuldigde bedrag dient telkens per maand bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij vooruitbetaling houdt in, dat de verschuldigde betaling telkens voor de eerste dag van de volgende maand op de bankrekening van Calimero’s Nest dient te zijn ontvangen.

3. De contractant kan bij het sluiten van de plaatsingsovereenkomst aan Calimero’s Nest een machtiging afgeven voor automatische incasso van uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst verschuldigde bedragen te verstrekken.

4.In geval van niet tijdige betaling is Calimero’s Nest gerechtigd de wettelijke rente vanaf de datum van verschuldigdheid in rekening te brengen. Tevens is de contractant in geval van niet tijdige betaling 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als peildatum voor de betaling geldt de valutadatum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Calimero’s Nest.

5. Het bedrag per dag per maand is een gemiddelde prijs over het hele jaar berekend.

6. Calimero’s Nest zendt de contractant iedere maand een factuur per e-mail. Op de factuur staan in ieder geval vermeld: de voor- en achternaam van het kind, de geboortedatum, de factuurperiode en het overeengekomen aantal dagen.

7. Indien van een overeengekomen dag of dagen om enigerlei reden door de contractant voor het betreffende kind geen gebruik wordt gemaakt, wordt daarvoor geen vermindering of terugbetaling van het conform de plaatsingsovereenkomst overeengekomen bedrag verleend.

8. Bij ruiling van de dagen binnen een week worden geen kosten in rekening gebracht. Ruiling geschiedt uitsluitend in overleg met en ter beoordeling van de verantwoordelijke van de betreffende locatie van Calimero’s Nest. Indien de contractant, (uitsluitend) in overleg met de verantwoordelijke van de betreffende locatie, gebruik maakt van extra dagen voor opvang wordt de betaling daarvan door Calimero’s Nest via automatische incasso verrekend (zie 4.3).

9. Calimero’s Nest kan de prijzen voor opvang wijzigen indien de prijsontwikkeling, overheidsmaatregelen of andere omstandigheden daartoe in redelijkheid aanleiding geven. Eventuele prijswijzigingen zullen tenminste twee maanden tevoren schriftelijk en/of via e-mail kenbaar worden gemaakt aan de contractant.

10. Bij de prijs voor dagopvang zijn inbegrepen: luiers en voeding. Indien de luiers en/of de voeding zoals deze op de betreffende locatie van Calimero’s Nest gebruikt worden om enigerlei reden niet gebruikt kunnen worden door het kind, dient de ouder zelf te zorgen voor een adequate vervanging daarvoor.

Artikel 5 Openingstijden

1. Calimero’s Nest is dagelijks geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur.

2. Calimero’s Nest is gesloten op alle door de overheid erkende feestdagen en op de vrijdag na Hemelvaart. Op 5 en 24 december is Calimero´s Nest gesloten vanaf 16.00 uur.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. De opvang van kinderen brengt per definitie risico’s met zich mee. Calimero’s Nest tracht die risico’s zoveel mogelijk te beperken en neemt daartoe de redelijke eisen van veiligheid en zorg in acht.

2. Calimero’s Nest is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de door Calimero’s Nest verleende opvang.

3. De aansprakelijkheid van Calimero’s Nest is beperkt tot het bedrag waarop de door Calimero’s Nest afgesloten WA-verzekering aanspraak geeft, behoudens in gevallen waarin enige wettelijke regeling een beperking van de aansprakelijkheid niet toestaat. De door Calimero’s Nest afgesloten WA-verzekering kent een beperking in het maximaal voor alle gevallen gezamenlijk uit te keren bedrag per jaar en in het maximaal aantal gevallen per jaar waarvoor een uitkering kan worden verstrekt. Een kopie van de geldende polisvoorwaarden ligt ter inzage voor de contractant op het kantoor van Calimero’s Nest.

4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Calimero’s Nest beperkt tot een bedrag ter grootte van de prijs voor drie maanden opvang naar rato van het aantal afgenomen dagen.

5. Aansprakelijkheid van Calimero’s Nest voor gevolgschade en voor immateriële schade is uitgesloten, behoudens in gevallen waarin enige wettelijke regeling een dergelijke uitsluiting van de aansprakelijkheid niet toestaat.

6. Aansprakelijkheid van Calimero’s Nest voor opzet en/of (grove) schuld van niet leidinggevende werknemers van Calimero’s Nest en van leidinggevende werknemers van Calimero’s Nest die niet tot de directie of de bedrijfsleiding behoren is uitgesloten, behoudens in gevallen waarin enige wettelijke regeling een dergelijke uitsluiting van de aansprakelijkheid niet toestaat.

7. Een tekortkoming in de nakoming van de door Calimero’s Nest gesloten plaatsingsovereenkomst kan Calimero’s Nest niet worden toegerekend indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan brand, storm, waterschade alsmede iedere andere omstandigheid die een locatie van Calimero’s Nest ongeschikt maken voor opvang zonder dat zulks redelijkerwijze aan Calimero’s Nest kan worden toegerekend. Een dergelijke omstandigheid is ook aanwezig indien de betreffende locatie dient te worden gesloten op last van het bevoegd gezag om een reden die Calimero’s Nest niet kan worden aangerekend, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het uitbreken van enige besmettelijke ziekte. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Calimero’s Nest uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst opgeschort.

Artikel 7 Privacy en gegevensbescherming

Calimero’s Nest zal te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven.

Artikel 8 Toepasselijk recht

1. Iedere overeenkomst tussen Calimero’s Nest en de contractant is onderworpen aan het Nederlands recht.

2. Eventuele geschillen tussen Calimero’s Nest en de contractant zullen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van de mogelijkheid zoals opgenomen in artikel.16 van de algemene voorwaarden voor kinderopvang, uitsluitend ter beoordeling worden ze voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden en de plaatsingsovereenkomst niet voorzien, geldt de door Calimero’s Nest redelijkerwijze voorgestelde en/of toegepaste oplossing, mits deze wettelijk is toegestaan en zonder dat zulks de mogelijkheid voor de contractant om die oplossing door de bevoegde rechter te laten beoordelen beperkt.

4. In het geval dat hetgeen is overeengekomen in de plaatsingsovereenkomst en het bepaalde in deze algemene voorwaarden met elkaar in strijd zouden zijn, geldt ten aanzien van dat onderdeel het bepaalde in de plaatsingsovereenkomst, doch blijven deze algemene voorwaarden overigens onverminderd van kracht.

5. In het geval dat het bepaalde in de plaatsingsovereenkomst in strijd zou zijn met het bepaalde in de algemene voorwaarden voor kinderopvang, geldt ten aanzien van dat onderdeel het bepaalde in de algemene voorwaarden van Calimero’s Nest.

6. In het geval dat het bepaalde in de algemene voorwaarden van Calimero’s Nest in strijd zou zijn met het bepaalde in de algemene voorwaarden voor kinderopvang, geldt ten aanzien van dat onderdeel het bepaalde in de algemene voorwaarden van Calimero’s Nest.

7. Het gestelde in de artikelen 2.3 en 2.4 van de algemene voorwaarden voor kinderopvang is in de overeenkomst tussen Calimero’s Nest en de contractant niet van toepassing.

8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig zou blijken, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

9. Deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarin worden voor zover mogelijk via e-mail aan de contractant toegezonden.