Kwaliteit

Calimero’s Nest heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het proces van verbeteren en vernieuwen heeft voortdurend de aandacht. Bewaking en borging van de kwaliteit is hierbij de belangrijkste doelstelling.

Binnen ons kleinschalige kinderdagverblijf staat de kwaliteit van zorg en de veiligheid van het kind bovenaan. Naast de eisen die de Wet IKK stelt voor alle kind centra in Nederland, vinden wij het belangrijk om altijd goede zorg te leveren en waar nodig te verbeteren. Hieronder kunt u lezen wat wij doen aan het behouden van onze kwaliteit binnen onze opvang.

* Ons kinderdagverblijf is geheel ingericht conform de eisen Wet IKK. De buitenplaats is veilig afgesloten.

* Onze pedagogisch medewerkers hebben allemaal een afgerond diploma passend bij het werk in de kinderopvang.

* Alle medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.

* Er is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen en Bedrijfshulpverlening.

* Onze medewerkers volgen jaarlijks een herhaling Eerste Hulp Aan Kinderen en Bedrijfs Hulp Verlening.

*  Op Calimero’s Nest kinderopvang werken wij met één Pedagogische beleidsmedewerker en coach.

* 1 keer per jaar worden wij onverwachts gecontroleerd door de GGD.

* Wij werken met de Methode ‘Observatie van Welbevinden’

* Wij handhaven onze opgestelde protocollen, denk daarbij aan hygiëne, ziekte, veiligheid en voedselbereiding.

* Jaarlijks vragen wij ouders om een tevredenheidonderzoek in te vullen.

* Elke 8 weken vindt er een teamoverleg plaats waarin wij onder andere evalueren over de gang van zaken in de opvang, de

werkwijze van de medewerkers en andere beleidszaken.

* Onze Ouder Commissie komt 3 keerl bij elkaar, de directie van het kinderdagverblijf sluit minimaal 1x per jaar aan.

 

Calimero’s Nest volgt de Wet Kinderopvang ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. We zijn ons erg bewust van de kwetsbaarheid van je kind en besteden daarom veel aandacht aan de veiligheid. Er bestaat een sterke samenhang tussenveiligheid, hygiëne en gezondheid. Specifiek voor het bewaken van de hygiëne en de gezondheid van je kind houden de pedagogisch medewerkers zich aan de richtlijnen van de GGD.

Speciale aandacht gaat uit naar:

Gezonde en veilige leefomgeving

Calimero’s Nest is gebouwd of verbouwd volgens de richtlijnen van brandweer en GGD. Zo is er voldoende (nood)uitgang, is er een ontruimingsinstallatie en zijn er voldoende brandblusapparaten. Er is ook een calamiteitenplan en tweemaal per jaar wordt met de medewerkers en kinderen een ontruimingsoefening gedaan.

Beleid Veiligheid en Gezondheid

Calimero’s Nest heeft haar beleid veiligheid en gezondheid aangepast aan de normen van het IKK wet (de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) per 1 januari 2018.

In het beleid worden grote risico’s onderkent en zijn hierop maatregelen getroffen. Ook wordt beschreven hoe de kinderen geleerd wordt met kleine risico’s om te gaan. Het beleid en het daarbij behorende plan van aanpak is ontwikkeld tezamen met onze OC’s leden en onze PM’s.

Het beleid en plan van aanpak wordt actueel gehouden door periodieke evaluaties met de PM’s en na gebeurtenissen die daartoe aanleiding geven. Het beleidsplan veiligheid en gezondheid en de RI&E ( Risico Inventarisatie en Evaluatie) zijn in te zien in de groene map gelegen in de entree van de groepsruimte.

Veiligheid

Achterwacht:

In geval van nood op de groep moet er binnen 15 minuten een achterwacht ter plekke zijn. Mevrouw Rahmuni fungeert als achterwacht. Is zij niet in staat als achterwacht te fungeren, dan neemt in overleg met één van de PM’s die op dat moment niet op haar groep staat, die taak over.

Wet Continue Screening                                                                                     

Vanaf 1 maart 2013 worden alle vaste medewerkers continu gescreend op strafbare feiten. Per 1 maart 2018 wordt dit uitgebreid naar alle personen in de kinderopvang die een VOG ( verklaring omtrent het gedrag). Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het personenregister Kinderopvang.

Kinder ehbo

Op ons kdv doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt ten gevolge van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor ehbo noodzakelijk is. Op onze locatie zijn alle PM’s (ook oproepkrachten) kinder ehbo gecertificeerd.

Gezondheid

Een gezond binnenklimaat

Er vertoeven dagelijks veel mensen in de leefruimte van Calimero’s Nest. Het is daarom erg belangrijk dat hier een gezond binnenklimaat heerst. Hiervoor hanteert Calimero’s Nest een gezondheidsbeleid. De volgende opgestelde regels worden dagelijks uitgevoerd:

  • De ruimtes worden voldoende geventileerd op de dag en in de nacht als voorbereiding op de dag, dankzij het openen van de ramen.
  • Het hanteren van een aangename gezonde temperatuur tussen de 18 en 20 graden.
  • Een schone ruimte waar stof zoveel mogelijk vermeden moet worden door te werken volgens het gezondheidsbeleid ( zie groene boek entree).

Eten en Drinken 

Uw kind krijgt over de dag verdeeld verdeel en gevarieerd eten. Naast de hoofdmaaltijd om 11:30 uur, zijn er twee pauzes waarin een kleiner hapje wordt gegeten. De basis van de hoofdmaaltijd is licht tarwebrood, maar wij zorgen voor genoeg variatie, af en toe bieden wij b.v. soep, pasta, gebakken of gekookt ei, tosti’s etc. aan. Bij hoofdmaaltijd wordt melk gedronken.

Bij het bereiden van de maaltijden wordt per kind rekening gehouden met eventuele geloofsovertuigingen en/of allergische reacties.

Het kinderdagverblijd Calimero’s Nest hanteert een gezond zoet beleid. Dit betekent dat wij alert zijn om uw kind niet te veel zoet aan te bieden.In overleg met de ouder(s) is er voor de baby’s een individueel eetschema.

Slapen

De kinderen hebben per leeftijdsgroep een eigen slaapritme. De baby’s hebben per kind een eigen slaapritme, terwijl de dreumesen vaak nog 2x per dag slapen. In overleg met de ouders gaan wij met het kind over tot 1x slapen per dag. Dit gebeurd na het middageten en het tandenpoetsen.

Als de kinderen niet meer slapen, b.v. omdat zij bijna 4 jaar zijn, dan rusten zij en kunnen zij b.v. lezen of puzzelen.

Voor meer info, kunt u gerust het beleid Veiligheid en Gezondheid op de locatie inzien.

Risico-inventarisaties

Wij zullen jaarlijks op Calimero’s Nest of de ruimte nog aan alle veiligheidseisen voldoet. We gaan dan na kijken welke mogelijke gevaren er voor een kind in een ruimte zijn. Wij maken afspraken met elkaar om de kans dat er iets mis gaat zo klein mogelijk te maken. Wij leggen deze inventarisatie naast ons beleid Veiligheid en Gezondheid en kijken wij of alle afspraken nog steeds uitgevoerd worden.

Calimero’s Nest heeft een facilitaire dienst waardoor er direct actie ondernomen kan worden wanneer iets stuk gaat en een gevaarlijke situatie ontstaat. Ouders kunnen altijd middels de oudercommissie advies uitbrengen over ons beleid.

Deskundige pedagogische medewerkers

Een veilige omgeving begint bij onze medewerkers, die met passie, kennis en ervaring dagelijks hun werk verrichten.

Alle medewerkers beschikken over een relevante, afgeronde opleiding en zijn in het bezit van een BHV diploma.

Onze PM’s zijn erg betrokken en zorgen voor een goede sfeer en veiligheid.

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk!

Door inzet van een pedagogisch coach wordt de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in hun werk gestimuleerd. Een pedagogisch coach zal de medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden. De pedagogisch coach stimuleert de pedagogisch medewerkers effectief en begeleidt hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen. Maar ook begeleiding bij het maken van een persoonlijk trainings-/scholingstraject. Kortom een coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Beleid, locatieplan en protocollen

De kwaliteit wordt ook ondersteund door een algemeen pedagogisch beleid die jaarlijks door de pedagogisch beleidsmedewerker wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld met de bijbehorende locatieplannen en werkinstructies.