Ouders

Begeleiding

Elk kind een mentor

Bij Calimero’s Nest wordt aan elk kind een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkelingen van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Structureel volgen van de ontwikkeling van het kind

Dankzij het aanstellen van een mentor per kind is ieder kind in beeld en wordt zijn ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Zo kan de mentor aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren om de volgende stap te zetten. Het kind wordt zodoende planmatig gevolgd en gestimuleerd.  Op deze manier volgt Calimero’s Nest het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen. Een kind volgsysteem is niet verplicht, wel planmatig volgen en registreren.

In de dagopvang wordt aan ouders periodiek een gesprek over de ontwikkeling van hun kind aangeboden. De ouder is niet verplicht op dit aanbod in te gaan. Vanuit de dagopvang is de overdracht van gegevens over het kind naar basisonderwijs in het pedagogisch beleidsplan als maatregel opgenomen.

Voor de overdracht van gegevens over een vierjarig kind ontvangt de ouder voortaan een extra Welbevindenverslag om aan school of BSO te geven. De ouder bepaalt dat in de meeste gevallen zelf.

Maximaal 2 vaste gezichten voor 0-jarigen

Aan een kind worden twee vaste PM’s toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is altijd minimaal één van de twee PM’s werkzaam. Als de omvang van de groep vraagt om inzet van meer dan twee PM’s dan mogen maximaal drie vaste PM’s aan het kind worden toegewezen. Naast het ‘vaste gezicht’ kunnen andere PM’s worden ingezet.

Overleg tijdens het halen en brengen van de kinderen

Wanneer de kinderen gebracht worden is er gelegenheid om belangrijke informatie uit te wisselen over het kind. Om dit te stimuleren is er gelegenheid om dit tijdens het drinken van een kopje koffie of thee, de tijd te nemen voor een gesprekje. Bij het afhalen informeren de PM-ers ouders altijd, ook als ouders hier zelf niet naar vragen, over wat hun kind die dag heeft gedaan. Doordat ouders en PM-ers over en weer goed op de hoogte zijn van de gebeurtenissen thuis en op het kinderdagverblijf kan het kind optimaal begeleid worden.

Het eigen schriftje tijdens het eerste levensjaar

Tijdens het eerste levensjaar heeft ieder kind een eigen schriftje, waarin de PM-ers iedere dag dat het kind op Calimero’s Nest is, opschrijven wat er die dag gebeurd is, wat het kind heeft gegeten en gedronken en hoe het heeft geslapen. De ouders wordt ook gevraagd gebruik te maken van het schriftje om bepaalde dingen over hun kind te vertellen als er veranderingen in eet- of slaappatronen zijn zodat de PM-ers daar rekening mee kunnen houden.

Oudergesprekken

Jaarlijks worden alle ouders uitgenodigd voor een oudergesprek naar aanleiding van de observatie van hun kind. Het is echter altijd mogelijk tussendoor een afspraak te maken als er behoefte is om even rustig te praten.

Ouderavond voor het kinderdagverblijf

Eén keer per jaar verzorgen de PM-ers een ouderavond. Tijdens deze avond hebben de PM-ers en ouders de gelegenheid om in informele sfeer bij te praten. PM-ers informeren de ouders over de gang van zaken op het kinderdagverblijf en behandelen een thema. Dit kan een opvoedkundig thema zijn zoals zindelijkheid, slapen, belonen van kinderen, e.d. of een onderwerp dat betrekking heeft op de ontwikkelingen binnen de kinderopvang.

Oudercommissie

Calimero’s Nest heeft een eigen oudercommissie. Hierin zitten de ouders van de meeste kinderen. De oudercommissie fungeert als klankbord en zal de bij hen bekend zijnde meningen zo goed mogelijk verwoorden. Namen en contactgegevens van de oudercommissieleden is op Calimero’s Nest beschikbaar.

Nieuwsbrief

Elk kwartaal verstuurt de leidinggevende alle ouders van het kinderdagverblijf een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u meer specifieke informatie terug over bijvoorbeeld personeelswijzigingen, de oudercommissie en ons beleid.