Het vier-ogen principe

Het vier ogen principe vertaald in Calimero’s Nest beleid

Inleiding

‘Veiligheid en uitdaging zorgt voor groei’ vormt de kernwaarde van Calimero’s Nest. Kinderen worden in een veilige omgeving uitgedaagd om te leren en te ontwikkelen. Als onderdeel van een veilige omgeving van kinderen hebben wij het vier ogen beleid gemaakt. Onder de voorwaarde dat wij er tegelijkertijd voor willen zorgen dat kinderen voldoende ervaringen kunnen opdoen, uitgedaagd worden om te groeien, zonder dat zij daarin belemmerd worden door te knellende regels. Ook voor pedagogisch medewerkers geldt dat wij willen dat zij zich in een veilige omgeving uitgedaagd voelen om te groeien. Veilig betekent hier bijvoorbeeld dat er een open cultuur heerst waarin medewerkers elkaar aanspreken. Dat pedagogisch medewerkers weten dat hun collega meekijkt en/of luistert, juist om het voor de medewerkers veiliger te maken om hun werk te kunnen doen.

Uitwerking

Aan het begin en einde van de dag en tijdens pauzes:

 • Er wordt altijd gestart en geëindigd met minimaal 2 pedagogisch medewerkers. Ten aanzien van transparantie.
 • Het inrichtingsbeleid wordt gevolgd. Dit betekent o.a. dat er hoekjes gecreëerd worden op kindhoogte waarbij de medewerker de ruimte wel in zijn geheel kan zien.
 • Binnen Calimero’s Nest zal, vanuit pedagogische uitgangspunten, gewerkt worden met toezicht via babyfoons.
 • Open deuren, indien de pedagogische kwaliteit hier niet onder leidt, bewust open gehouden zodat je elkaar kunt horen.
 • Slaapkamer heeft een babyfoon. Deze babyfoon is naast het controleren hoe het met de kinderen gaat ook een controle voor de pedagogisch medewerker als ze op de slaapkamer is.
 • Als een pedagogisch medewerker de slaapkamer in gaat blijft de deur open.
 • De toiletruimten van de peuters bevinden zich naast de groepsruimte.
 • Verschoonruimte is in de groep waardoor er altijd zicht op is.
 • Van iedere medewerker is er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt tevens voor stagiaires.
 • Vanaf maart 2013 worden nieuwe medewerkers in de kinderopvang continue gecontroleerd op strafbare feiten. Om dit te realiseren, worden bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel aan elkaar gekoppeld. Dit staat in het besluit continue screening waarmee de Ministerraad onlangs heeft ingestemd. Vanaf 2016 worden de bestanden niet meer gekoppeld, maar is er een register van medewerkers gereed.
 • Nieuw personeel wordt pas aangenomen na een mate van screening en eventueel referentienavraag.
 • Stagiaires staan altijd boventallig en dus nooit alleen op een groep.
 • Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met de kinderen, bovendien zijn zij altijd telefonisch bereikbaar.

Tijdens uitstapjes

Tijdens uitstapjes gaan pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker en een volwassene)minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. Als pedagogisch medewerker alleen met een groepje kinderen op pad gaan, dan is dit een vaste pedagogisch medewerker van de Appelboom en dan is dit in een omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen.

Toezicht bij buiten spelen

Buiten ruimte/speelplaats is zichtbaar door omringende woningen. De zichtbaarheid voor de buurt/omgeving moet zo min mogelijk belemmerd worden. Van de omwonenden verwachten wij geen directe betrokkenheid en input, wel zullen medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich ‘gezien’ weten doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken. Van binnenuit zijn de buitenspeelterreinen overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen.   Daarnaast besteden we binnen Calimero’s Nest veel aandacht aan het creëren van een open, professioneel werkklimaat. De lijnen zijn kort en elkaar feedback geven en ontvangen is onderdeel van de bedrijfscultuur..